Haal­baarheid water­stof­bussen nader onder­zoeken


27 oktober 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2022

constaterende dat:

  • Met het ondertekenen van het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer (BAZEB) de Nederlandse ov-concessieverleners (waaronder het Inter Provinciaal Overleg IPO) afgesproken hebben dat vanaf 2025 alle nieuwe ov-bussen zero emissie zijn en vanaf 2030 ├ílle bussen;
  • Deze ambitie opgenomen is in het Coalitieakkoord 2019-2023;
  • Een eerder plan voor een Fries pilotproject waterstofbus om meerdere redenen niet is uitgevoerd met als argument dat het rendement van de (te) korte testperiode te laag is om een investering in de pilot te rechtvaardigen.
  • GS bij brief van 15 september 2020 daarentegen aangegeven heeft om wat betreft de voorlopige Friese waterstofstrategie in te blijven zetten op waterstof in mobiliteit door de mogelijkheden binnen het openbaarvervoer en in ons eigen wagenpark (launching customer) te onderzoeken;

Overwegende dat:

  • De dreiging van een langdurige overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in kan houden dat de ambitie van een emissieloos regionaal openbaar vervoer per bus, zoals opgenomen is in het huidige Coalitieakkoord, niet volledig met elektriciteit kan worden gerealiseerd;
  • In de Provincie Groningen inmiddels al waterstofbussen operationeel zijn;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

(Opnieuw) nader te onderzoeken of en op welke wijze waterstofbussen een bijdrage kunnen leveren aan het halen van de zero emissie doelstellingen, zoals in het Coalitieakkoord en het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer (BAZEB) opgenomen is

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Elsa van der HoekStatus

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Bomenbescherming

Lees verder

Motie nieuwe Wet Dieren meenemen in vergunningverlening, FPLG en NPLG

Lees verder