Motie voorkomen dierlijke slacht­offers wind­tur­bines


22 september 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 21-09-2022

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • in de Omgevingsvisie Fryslân het versterken van de biodiversiteit als urgente opgave is opgenomen en ook staat dat Fryslân bij nieuwe ontwikkelingen en het realiseren van andere opgaves natuur-inclusief ontwerpen wil bevorderen;
 • Daarbij de provincie optimaal koppelkansen wil benutten door bijvoorbeeld duurzame energieontwikkelingen te verbinden met het vergroten van de biodiversiteit, zo staat in Actie 12 van het Energieprogramma.

overwegende dat

 • Het koppelen van de energietransitie aan biodiversiteitsdoelen ook betekent dat bij plaatsing van windenergieturbines de schade voor natuur en milieu zo veel mogelijk beperkt zou moeten worden en dus dierlijke slachtoffers zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.
 • Waarborging hiervan echter ontbreekt in de Omgevingsverordening Fryslân 2022
 • dit in de nu voorliggende Omgevingsverordening 2022 in Noord-Brabant wél geregeld wordt, namelijk in art. 5.51 lid e;
 • daarin staat dat windturbines zijn toegestaan als: “is geborgd dat wordt voldaan aan het treffen van mitigerende maatregelen om faunaslachtoffers te voorkomen en de daaraan gekoppelde onderzoek- en monitoringplicht, zoals opgenomen in het bouwstenendocument Natuurinclusieve Energietransitie voor Wind en Hoogspanning op Land”[1];
  • Afgelopen maandag eenzelfde voorstel unaniem door PS Noord-Holland is aangenomen

  Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • om in lijn met Noord-Brabant en Noord-Holland zo snel mogelijk, maar uiterlijk bij de volgende partiele herziening van de Omgevingsverordening, in de Omgevingsverordening te borgen dat bij windenergieprojecten preventieve maatregelen om faunaslachtoffers te voorkomen moeten worden getroffen, inclusief de daaraan gekoppelde onderzoek- en monitoringplicht;

  en gaan over tot de orde van de dag.


  Indieners:

  • PvdD, Menno Brouwer
  • SP, Hanneke Goede
  • GL Charda Kuipers


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Behoud status weidevogelparel Hounspolder

  Lees verder

  Motie meer bos en boom

  Lees verder