Motie cofi­nan­ciering hoofd­fiets­routes


17 februari 2022

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

In het Nationaal Toekomstbeeld Fiets staat dat (beleidsnota Fiets p.28): in Fryslân voor 2027 1530km aan hoofdfietsroutes zal worden aangelegd, kosten 624 mln; Tussen 2028 en 2040 nog eens 550 km, kosten 251 mln.

overwegende dat

 • De aanleg van snelfietsroutes hapert door een financieringstekort
 • Het Rijk voor de aanleg van het netwerk een belangrijke rol heeft als co-financier
 • Het Rijk tot voor kort maar beperkt aandacht had voor het stimuleren van het gebruik van de fiets, maar onlangs wél het Nationaal Toekomstbeeld Fiets heeft vastgesteld.
 • De provincies als bovenlokale partij vanuit hun regierol een bijdrage kan leveren om de financiële knelpunten weg te nemen door bij het Rijk te lobbyen voor extra middelen.
 • Ook andere provincies te kampen hebben met dezelfde budgettaire problematiek

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) het Kabinet op te roepen om:

 • Meer middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van het landelijke fietsroutenetwerk.
 • Daarbij ook in Europees verband naar extra middelen te zoeken.

en gaan over tot de orde van de dag

Indiener(s):

 • PvdD, Menno Brouwer
 • D66, Bea Bijlsma
 • SP, Peter van Noort
 • FNP, Rein van der Wal


Status

Aangenomen

Voor

GrienLinks, PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, CU, PVV, CDA, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, FvD, Statenlid Goudzwaard, VVD

Lees onze andere moties

CO2 doelstelling verhogen naar 55%

Lees verder

Motie ook hoofdfietsroutes naar Groningen

Lees verder