Motie controle en hand­having sleep­slang weide­vogels


30 november 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 29 november 2017, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

 • Uit de tussenevaluatie blijkt dat er nauwelijks wordt gecontroleerd en gehandhaafd op de regels van de wet Natuurbescherming;
 • Onder andere nesten van de kievit verloren gaan bij bijvoorbeeld het klaarmaken van de grond voor de teelt van mais en bij het gebruik van de sleepslang voor het uitrijden van drijfmest in het voorjaar;
 • Ook voedsel en dekking van de weidevogels wordt verminderd door maaiwerkzaamheden waarbij geen rekening wordt gehouden met de dieren;

overwegende dat:

 • Agrarische ondernemers in het kader van de Wet Natuurbescherming een zorgplicht hebben voor beschermde vogels;
 • Deze zorgplicht bij agrarische ondernemers onvoldoende wordt nageleefd;
 • Dat de Wet Natuurbescherming deze zorgplicht dwingend voorschrijft en bij niet-naleving nauwkeurig omschreven sancties zijn vastgelegd;
 • Eenieder geacht wordt de wet te kennen en overheden de plicht hebben er voor te zorgen dat deze wet ook wordt nageleefd;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • om samen met de daarbij betrokken partners met een concreet en afdoende controle- en handhavingsplan te komen om er voor te zorgen dat de zorgplicht wordt nageleefd. In dit plan staat in ieder geval:
 • welke maatregelen worden genomen;
 • hoe deze maatregelen worden genomen;
 • met welke regelmaat de controle en handhaving plaats vindt;
 • hoeveel controleurs en handhavers zullen worden ingezet;
 • welke sancties onder welke omstandigheden zullen worden toegepast
 • dit plan zo mogelijk in februari 2018 aan PS voor te leggen;
 • vóór het nieuwe broedseizoen uitvoering te gaan geven aan dit plan;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

CDA, CU, 50Plus, FNP, SP, D66, PvdA

Tegen

VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie Plan de campagne weidevogels

Lees verder

Amendement geen kogelgeweer

Lees verder