Motie Plan de campagne weide­vogels


30 november 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 29 november 2017, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

 • De weidevogelstand op weiland dat niet wordt gebruikt voor Agrarisch Natuurbeheer afgelopen jaren sterk is achteruit gegaan;
 • Deze achteruitgang mede het gevolg is van het feit dat agrarische ondernemers hun zorgplicht onvoldoende nakomen;
 • Door het ontbreken van bloemen en kruiden het niveau van het insectenleven sterk achteruit gaat en dus de voedselvoorziening voor weidevogels sterk verslechtert;

overwegende dat:

 • Een agrarische ondernemer zonder noemenswaardige kosten door het aanleggen van kruidenrijke stroken langs de sloten een bijdrage kan leveren aan het herstel van de weidevogelpopulatie;
 • De ontwikkelingen in de grasproductie op melkveehouderijen tot forse overschotten aan gras leiden;
 • Het aanleggen van kruidenrijke stroken de totale melkgift niet vermindert;
 • Dat deze kruidenrijke stroken voedzaam en geneeskrachtig hooi kunnen opleveren voor de veestapel;
 • Wanneer het aanleggen van kruidenrijke stroken langs slootkanten op grote schaal wordt toegepast, de Friese agrarische sector vooroploper kan worden bij het herstel van de sterk verzwakte biodiversiteit in heel Nederland;
 • Dat er via het transitiefonds Natuurinclusieve Landbouw geld beschikbaar is voor zo’n campagne;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

 • Het Living Lab opdracht te geven op korte termijn een campagne te ontwikkelen die tot doel heeft alle Friese agrarische ondernemers ertoe te bewegen kruidenrijke stroken langs de sloten op hun percelen aan te leggen. Uitgangspunt van deze campagne moet zijn dat op een strook van ongeveer 4 meter breed langs de sloten geen drijfmest en geen kunstmest meer wordt toegepast en een aangepast plan voor maaien wordt ontwikkeld;
 • In ieder geval voor dit voorjaar al een uitgebreide pilot te ontwikkelen;
 • PS uiterlijk in februari 2018 over de stand van zaken te informeren;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen