Motie Friese Overshoot Day


29 maart 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 28 maart 2018

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • het gebruik van grondstoffen in de wereld ongelijk en oneerlijk is verdeeld;
  • erdoor de ontwikkelde wereld een onevenredig groot aandeel wordt opgebruikt;
  • Global Footprint Network heeft berekend dat vorig jaar al op 2 augustus de voor dat jaar beschikbare hoeveelheid grondstoffen was opgesoupeerd;
  • als iedereen zou leven zoals de gemiddelde Nederlander leeft we 3,6 aardbollen aan grondstoffen nodig hebben, en dat we dan ergens in april 2018 ons aandeel hebben opgesoupeerd;
  • we de rest van dit jaar, dus de overige 8,5 maanden roofbouw op de grondstoffen plegen.

overwegende dat:

  • in het kader van een bewustwordingsproces het nuttig is om ook de inwoners van Fryslân hiervan op de hoogte te stellen en ze op een positieve manier te stimuleren om duurzamer te leven en zuiniger om te gaan met grondstoffen.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • om vanaf volgend jaar de dag waarop Nederland haar aandeel grondstoffen heeft opgesoupeerd uit te roepen tot Friese Overshoot Day, en voortaan op deze dag een evenement te organiseren in Fryslân, waarbij dit probleem aan de orde wordt gesteld met de bedoeling hier oplossingen voor te ontwikkelen.

Deze motie is ingetrokken nadat Gedeputeerde de Rouwe een toezegging heeft gedaan om dit op te pakken


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Ruim baan voor dorpsmolens

Lees verder

Motie meer onderzoek naar beschermde soorten bij Skieding

Lees verder