motie nader onderzoek windpark Nij Hiddum-Houw


27 juni 2018

De Staten, in vergadering bijeen op 27 juni 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Deskundigen twijfelen aan de geschiktheid van locatie Nij Hiddum Houw als plek voor megamolens, vanuit volksgezondheidsperspectief
  • Andere landen - zoals Denemarken en Beieren in Duitsland- een veel grotere afstand tot woonkernen aanhouden dan hier het geval is
  • De wetenschappelijke literatuur aanwijzingen bevat voor gezondheidsschade veroorzaakt door hogere windmolens

overwegende dat

  • Dr. Ir. Jan de Laat, klinisch fysisch audioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum op korte termijn onderzoek kan doen naar de acceptabele afmetingen voor windmolens in het gebied Nij Hiddum Houw
  • Als het gaat om gezondheidsrisico's – overheden het voorzorgsbeginsel kunnen hanteren bij besluitvorming
  • verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Dr. Ir. Jan de Laat opdracht te geven een onderzoeksteam te samenstellen, een onderzoeksopdracht te formuleren en binnen vier maanden een advies uit te brengen aan Provinciale Staten over voor de volksgezondheid, veilige afmetingen en vermogens van windmolens in het gebied Nij Hiddum Houw

en gaan over tot de orde van de dag.

Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

50Plus, CU, PVV, PvdA

Tegen

SP, D66, FNP, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Motie Friese rassen

Lees verder

Aanpassen windmolens aan nieuwe WHO-richtlijnen

Lees verder