Motie Fryslân fracking-vrij


26 september 2018

MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering

26 september 2018

Agendapunt

07. koersdocument omgevingsvisie

Korte titel motie

Fryslân fracking-vrij

De Staten, in vergadering bijeen op 26 september 2018, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De Staten zich eerder uit hebben gesproken tegen nieuwe gasboringen en CO2-opslag in Fryslân;

overwegende dat

  • Fracking een groot negatief effect kan hebben op onze leefomgeving;
  • Bij fracking veel schadelijke stoffen worden gebruikt, waaronder kankerverwekkende stoffen;
  • Deze stoffen een gevaar kunnen vormen voor het drinkwater;
  • Fracking daarnaast kan zorgen voor kleine aardbevingen;

Spreken haar mening uit tegen fracking en verzoeken het college van Gedeputeerde Staten zich actief in te zetten tegen alle mogelijke vormen van fracking in de provincie Fryslân;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden

GrienLinks, Jan Atze Nicolai


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66, PVV, CU

Tegen

VVD, FNP, CDA

Lees onze andere moties

Motie definitie biodiversiteit in omgevingsvisie

Lees verder

Motie door jacht gewond geraakte katten

Lees verder