Motie geen gaswinning bij Schier­mon­nikoog


18 oktober 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 18 oktober 2017,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • een groot gasveld is gevonden 20 km ten noordoosten van Schiermonnikoog, d.w.z. op korte afstand van Unesco werelderfgoed De Waddenzee,
  • dit gasveld met 57 miljard kuub gas de grootste gasvondst in Nederland in 25 jaar tijd is,
  • dit gasveld commercieel interessant heet voor het consortium Hansa Hydrocarbons, Oranje-Nassau energie en Energie Beheer Nederland,
  • Engie haar eerdere plannen voor gaswinning in het gebied gestopt heeft, mede vanwege grote maatschappelijke weerstand tegen gasboringen bij de Waddeneilanden;

overwegende dat

  • het gasveld weliswaar niet op Fries grondgebied ligt, maar gaswinning uit dit grote gasveld wél een potentieel grote impact heeft op het Waddengebied en het Friese eiland Schiermonnikoog,
  • in het coalitieakkoord is besloten dat bij adviezen aan het rijk als uitgangspunt “geen nieuwe gasboringen” wordt gehanteerd (p.33).
  • in het kader van de energietransitie maximaal ingezet moet worden op benutting van andere, meer duurzame energiebronnen, wil Nederland zijn nationaal en internationaal gemaakte klimaatafspraken kunnen nakomen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de verantwoordelijke minister op te roepen geen toestemming te geven voor proefboringen en/of gaswinning uit het ontdekte gasveld boven Schiermonnikoog,

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

PvdD, Rinie van der Zanden

SP, Machiel Aarten

FNP, Wopke Veenstra

GL, Retze van der Honing

PvdA, Hetty Janssen

CU, Richard Klerks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen