Stimulans natuur­in­clu­sieve circu­laire landbouw


8 november 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 8 november 2017,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

De bevordering van de natuurinclusieve landbouw een speerpunt is in het provinciaal beleid;
De provincie nu slechts een fractie van het totale budget voor landbouw aan natuurinclusieve landbouw besteedt;
Er transitiegeld voor duurzame en circulaire landbouw is gereserveerd, maar pas grotendeels in 2019 kan worden besteed;

overwegende dat:

De provincie in Nederland en in Europa voorloper wil zijn op het gebied van natuurinclusieve circulaire landbouw;
een financiƫle impuls voor sluimerende initiatieven voor een overgang naar natuurinclusieve landbouw dringend gewenst is.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten de transitiegelden voor de helft al in 2018 te activeren en hiervoor een begrotingswijziging te maken.


Status

Voor

Tegen