Motie geen jacht in rust- en foera­geer­ge­bieden


23 november 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 23 november 2016, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • In het kader van de ganzenaanpak het belangrijk is dat ganzen terecht kunnen in rust- en foerageergebieden en dat voor hen duidelijk is welke gebieden hier wel en niet onder vallen;

overwegende dat

  • het mogelijk is om in de rust- en foerageergebieden te schieten op andere dieren dan de desbetreffende ganzen;
  • de functie van rustgebieden ook is om begrazing van ganzen buiten deze gebieden te verminderen en het dus van belang is de ganzen hier niet te verjagen met luide knallen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten er zorg voor te dragen dat het lossen van schoten binnen de rust- en foerageergebieden niet meer mogelijk is in de maanden dat deze gebieden als zodanig functioneren;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s): Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden


Status

Voor

Tegen