NLVOW deel omge­vings­ad­viesraad wind­molens


28 oktober 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 26-10-2016

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De startnotitie aangeeft dat het van zeer groot belang wordt geacht dat de omgeving zo goed mogelijk in het proces kan participeren.
  • Ten behoeve van de inhoudelijke participatie van omwonenden een Omgevingsadviesraad wordt ingesteld.
  • Deze Omgevingsadviesraad onder meer als functie heeft advies te geven over hoe de omgeving het meest optimaal kan meedoen, hoe direct omwonenden gecompenseerd worden en hoe compensatie aan de regio vorm kan krijgen;

overwegende dat:

  • Voor een goede advisering gedegen kennis en ervaring is vereist binnen de Omgevingsadviesraad.
  • Deze kennis en ervaring bij het NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines) aanwezig is

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • Het NLVOW uit te nodigen deel uit te maken van de Omgevingsadviesraad

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen