Radar op wind­molens


20 april 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 19-04-2017

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Onderzoek van Alterra* heeft aangetoond dat Windpark Fryslân duidelijk negatieve effecten zal hebben op de natuur van het Ijsselmeer en de Waddenzee, met name door vogelslachtoffers die geraakt worden door de molens.
  • Het windpark geplaatst gaat worden in een gebied waar bijzondere vogels leven en veel vogels langstrekken.
  • De windmolens leiden tot verstoring van de trek en vogels door de wieken kunnen worden geraakt.
  • Provincie Groningen* voor een windpark in de Eemshaven met vergelijkbare problemen radars op de molens gaat plaatsen, zodat de windmolens stopgezet worden als er grote zwermen vogels langs vliegen tijdens de vogeltrek.

overwegende dat:

De bescherming van dieren in dit Natura2000 gebied voorop gesteld moet worden.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Er bij de initiatiefnemers van Windpark Fryslan BV actief op aan te dringen om te zorgen voor zo min mogelijk negatieve effecten voor de vogels, en daarbij de mogelijkheden van zo’n radar te onderzoeken.

*http://www.itfryskegea.nl/Uploaded_files/Zelf/contra-expertise-windpark-fryslan-alterra-f.136f51.pdf

*http://www.rtvnoord.nl/nieuws/172526/Radar-op-de-zeedijk-moet-vogellevens-redden


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Roest en windmolens

Lees verder

Motie geen mestvergisting bij duurzame landbouw

Lees verder