Motie geen verlaging opcenten


4 juli 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 28-06-2017

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

In de kadernota een voorstel is opgenomen om de opcenten na 2019 structureel voor de helft te verlagen.

overwegende dat:

Dat een Kadernota niet de aangewezen plek is om een verkiezingscampagne te beginnen

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

het genoemde voorstel in te trekken


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie REC onderzoek PAK's

Lees verder

Motie Strategie voor 60% energieneutrale woningen in 2040

Lees verder