Motie geen verlaging opcenten


4 juli 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 28-06-2017

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

In de kadernota een voorstel is opgenomen om de opcenten na 2019 structureel voor de helft te verlagen.

overwegende dat:

Dat een Kadernota niet de aangewezen plek is om een verkiezingscampagne te beginnen

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

het genoemde voorstel in te trekken


Status

Voor

Tegen