Motie Strategie voor 60% ener­gie­neu­trale woningen in 2040


4 juli 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 28-06-2017

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Binnen de bouwsector forse inspanningen nodig zullen zijn om het Friese woningbestand voor 2050 energieneutraal te maken.
  • Dit goede kansen biedt voor de lokale economie en werkgelegenheid
  • De provincie met de Fryske Deal de eerste 3000 nul op de meter woningen wil stimuleren
  • Met de huidige koers in 2040 slechts 15% van het woningbestand energieneutraal zal zijn.

overwegende dat:

  • Een extra stimulans op het verduurzamen van het Friese woningbestand een win-win is voor de inwoners, de economie en de energietransitie.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

Bij de Kadernota van 2019 een voorstel uit te werken om in 2040 60% van het Friese woningbestand energieneutraal te laten zijn.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie geen verlaging opcenten

Lees verder

Motie naar een bloem- en kruidenrijk boerenland

Lees verder