Motie geld natuur­in­clu­sieve landbouw


8 november 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 8 november 2017,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

De provincie natuurinclusieve landbouw wil stimuleren;

Vanuit de provincie slechts een fractie van het landbouwbudget wordt besteed aan natuurinclusieve landbouw );

overwegende dat:

het gevoerde beleid van de provincie zo niet in overeenstemming is met de doelen die zijn afgesproken in het coalitieakkoord;

dragen het college van Gedeputeerde Staten op in 2018 en daarna alleen financiƫle of andere ondersteuning te bieden aan nieuwe landbouwprojecten die aantoonbaar bijdragen aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen