Motie hand­having uitrijden drijfmest met de sleepvoet


24 juni 2020

In te vullen door de griffier

Indiener: PvdD, Rinie van der Zanden

Mede-indiener(s):

Motie nr.

Paraaf

Agendapunt

Besluit

MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde

Statenvergadering

24 juni 2020

Agendapunt

7. kadernota 2021

Korte titel motie

Handhaving drijfmest uitrijden met de sleepvoet

De Staten, in vergadering bijeen op 24 juni 2020,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • Bij het uitrijden van drijfmest met de sleepvoet sinds januari van dit jaar de mest verplicht aangelengd moet zijn met 33% water omdat dit de ammoniakemissie reduceert;
  • Deze afspraak met de sector al in 2015, bij het ingaan van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is gemaakt, maar nu pas gerealiseerd wordt door middel van een dwingende afspraak;
  • Vanuit het Rijk geen handhaving van deze ammoniakreducerende regel plaats zal vinden;
  • Het reduceren van de uitgestoten hoeveelheid stikstof van groot belang is;

overwegende dat:

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om samen met de daarbij betrokken partners met een concreet en afdoende controle- en handhavingsplan te komen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie staten volledig informeren over ganzen

Lees verder

Motie integrale benadering ecologische problemen

Lees verder