Motie staten volledig infor­meren over ganzen


21 mei 2020
De Staten, in vergadering bijeen op 27 mei 2020;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat het aannemelijk is dat het gedrag van de in Fryslân aanwezige ganzen

niet alleen wordt bepaald door het door onze provincie vastgestelde ganzenbeleid, maar

intussen waarschijnlijk in grotere mate door het klimaat vanwege het warmere weer in de

winter; In de afgelopen twee winterseizoenen na 2016/2017 zijn de aantallen namelijk

beduidend lager en ze komen ook later dan voorheen.

overwegende dat

- de invloed van het klimaat echter nog niet in beeld is gebracht door de provincie;

- zonder die informatie geen van alle kanten goed afgewogen beslissing kan worden

genomen bij de evaluatie van het ganzenbeleid;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten nog dit jaar de al beschikbare kennis

over de invloed van het klimaat op de in in Nederland en in Fryslân aanwezige ganzen in

kaart te brengen en deze informatie aan PS toe te zenden;

en gaan over tot de orde van de dag.


Partij voor de Dieren, Rinie van der Zanden


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen