Motie heldere kaders


26 mei 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 26 mei 2021,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De nota faunabeleid kaderstellend is;
  • een doel van de nota is een duidelijk en consistent afwegingskader te bieden om zowel huidige als toekomstige maatschappelijke vraagstukken ten aanzien van faunabeleid op te lossen;

overwegende dat:

  • de nu geformuleerde kaders en criteria onduidelijk zijn: hoeveel aanrijdingen zijn in concreto aanvaardbaar voordat maatregelen aan de orde komen? Wanneer is er sprake van significante schade?
  • In de provincie Groningen concrete kaders worden gesteld, zo wordt bijvoorbeeld voor het aantal aanrijdingen een percentage van 7% van de populatie aangehouden en voor (cumulatieve) schade een bedrag van 20.000 euro;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • nadere kaders en criteria te stellen en, voor zover mogelijk, aan te sluiten bij de hierboven genoemde kaders van de provincie Groningen;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

50Plus, SP, D66, Statenlid van Swol

Tegen

Statenlid Goudzwaard, PvdA, FNP, VVD, PVV, CDA