Motie versterken natuur en landschap


26 mei 2021

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

 • Natuur en landschap in Nederland in toenemende mate onder druk staan.
 • Verrommeling van het Friese landschap op de loer ligt door onder meer verstedelijking, de energieopgave en de woningopgave
 • De Natuur en Milieu Federaties (NMF) in samenwerking met Wageningen University & Research (WUR) het Rapport Natuur en Landschap in de RES hebben ontwikkeld
 • In dit rapport diverse aanbevelingen staan om te voorkomen dat energieplannen onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden, zoals slim meervoudig ruimtegebruik
 • De NMF een concept “Energietuinen” hebben gelanceerd waarbij duurzame energieopwekking gecombineerd wordt met natuurontwikkeling, recreatie, educatie, participatie en innovatie middels een integraal ontwerpproces.
 • Hiervan inmiddels diverse pilottuinen zijn ontwikkeld
 • Dit laat zien dat de versterking van natuurwaarden en biodiversiteit heel goed kan samengaan met de energietransitie
 • Er nog locaties gevonden moeten worden voor de invulling van 0.5 TWh aan extra projecten om het bod van de Friese RES 1.0 te verwezenlijken

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

 • Bij de uitvoering van de RES het rapport Natuur en landschap in de RES van de Natuur en Milieufederaties als leidraad te nemen, en
 • Vanuit haar rollen en bevoegdheden het maximale te doen om bij de ontwikkeling van energielandschappen conform dit rapport, de opkomst van integrale ontwerpprocessen met meervoudig ruimtegebruik en het versterken van natuurwaarden als leidend principe, te stimuleren en faciliteren.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

 • PvdD, Menno Brouwer


Status

Verworpen

Voor

Statenlid van Swol, 50Plus, SP, D66

Tegen

PvdA, FNP, VVD, CU, PVV, CDA, Statenlid Goudzwaard

Lees onze andere moties

Motie heldere kaders

Lees verder

Motie meer energiebesparing

Lees verder