Motie hogere ener­gie­be­sparing


11 november 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 10-11-2021

gehoord hebbende de beraadslaging;


constaterende dat

De VN de noodklok luidt met nieuw klimaatrapport ‘Code rood voor de mensheid’ en iedereen oproept om haast te maken met de doelstelling uit het Akkoord van Parijs;

 • Daarbij de komende tien jaar cruciaal is;
 • Friese klimaatdoelen voor duurzame energie opwek onder druk staan door het falende stroomnet;
 • Het huidige bestuursakkoord onderstreept dat energiebesparing het allerbelangrijkst is in het tegengaan van de klimaatcrisis;
 • De totale energiebesparing in Fryslân in 2019 slechts 2.9% bedroeg t.o.v. 2010;
 • Van alle sectoren alleen de bebouwde omgeving energiebesparing laat zien;
 • Op 26 mei 2021 door PS een motie is aangenomen om energiebesparing prominent in te zetten om de doelen in het energieakkoord te realiseren;

overwegende dat

 • Energiebesparing een belangrijke mitigerende factor kan zijn in mogelijke vertraging van de energietransitie door een falend stroomnet. Wat je bespaart hoef je ook niet op te wekken;
 • De urgentie van een snelle energietransitie zoals verwoord door de VN een extra inzet rechtvaardigt op het versnellen van de energietransitie in Fryslân.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten / spreken haar mening uit

 • Het maximale te doen binnen de rollen en bevoegdheden van de provincie om energiebesparing fors te stimuleren binnen alle sectoren;
 • Te onderzoeken wat er voor nodig is om dit doel te realiseren en de uitkomsten daarvan mee te nemen bij het op te stellen Aanvalsplan Energie besparen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

 • PvdD, Menno Brouwer
 • GL, Charda Kuipers
 • D66, Bea Bijlsma
 • PvdA, Jan Walrecht
 • SP, Hanneke Goede


Status

Aangenomen

Voor

50Plus, SP, D66, CDA, PvdA, FNP, GrienLinks

Tegen

FvD, VVD, PVV

Lees onze andere moties

Motie houderijsystemen

Lees verder

Motie bescherming weidevogels Hounspolder

Lees verder