Motie houde­r­ij­sys­temen


23 september 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 22 september 2021;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • De Eerste Kamer recentelijk heeft ingestemd met de vernieuwde Wet Dieren, waarin drie wetswijzigingen zijn opgenomen die voor grote dierenwelzijnsverbeteringen in de veehouderij gaan zorgen;
  • op basis van de Wet Dieren vanaf 1 januari 2023 dieren niet langer worden aangepast aan huisvestingssystemen, maar dat die systemen worden aangepast aan de dieren;

overwegende dat deze wetswijziging gevolgen kan hebben voor de Friese boeren;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • Te bevorderen dat bij de verdere uitwerking van de landbouwagenda de aanpassing van houderijsystemen als aparte thematiek meegenomen wordt en de consequenties daarvan in beeld gebracht worden;
  • PS te informeren over de voortgang hiervan bij de P&C-cyclus;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Jochem Knol
  • D66, Danny van der Weijde


Status

Ingediend

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66

Tegen

Statenlid van Swol, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie preventieve maatregelen predatiebeheer

Lees verder

Motie hogere energiebesparing

Lees verder