Motie houde­r­ij­sys­temen


23 september 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 22 september 2021;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • De Eerste Kamer recentelijk heeft ingestemd met de vernieuwde Wet Dieren, waarin drie wetswijzigingen zijn opgenomen die voor grote dierenwelzijnsverbeteringen in de veehouderij gaan zorgen;
  • op basis van de Wet Dieren vanaf 1 januari 2023 dieren niet langer worden aangepast aan huisvestingssystemen, maar dat die systemen worden aangepast aan de dieren;

overwegende dat deze wetswijziging gevolgen kan hebben voor de Friese boeren;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • Te bevorderen dat bij de verdere uitwerking van de landbouwagenda de aanpassing van houderijsystemen als aparte thematiek meegenomen wordt en de consequenties daarvan in beeld gebracht worden;
  • PS te informeren over de voortgang hiervan bij de P&C-cyclus;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Jochem Knol
  • D66, Danny van der Weijde


Status

Ingediend

Voor

PvdA, 50Plus, SP, D66

Tegen

Statenlid van Swol, FNP, VVD, CU, PVV, CDA