Motie hogere klimaat­doel­stelling als uitgangspunt


26 mei 2021

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

  • In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland binnen de EU zou pleiten voor een doelstelling van 55% CO2 reductie
  • Er onlangs een nieuwe Europese Klimaatwet is vastgesteld waarbij de doelstelling van CO2 reductie is verhoogd van 49% naar 55% CO2 reductie.
  • GS er met optie a in de startnotitie voor kiest om landelijke doelen te volgen (p.14)
  • Het in de lijn der verwachting ligt dat het Rijk zich zal aansluiten bij de nieuwe EU doelstelling

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Verzoeken GS om bij het opstellen van het Energieprogramma en de notitie uitvoering klimaatakkoord de nieuwe EU doelstelling van 55% CO2 reductie als uitgangspunt te nemen en al in 2021 scenario’s te ontwikkelen om meer energiebesparing en energie-opwek te realiseren in lijn met de verwachte nieuwe landelijke doelstelling.

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • GL, Charda Kuipers


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, CU

Tegen

Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PvdA, 50Plus, FNP, VVD, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie onderzoek netto rendement van mest

Lees verder

Motie opstellen kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor bodembiodiversiteit en insecten.

Lees verder