Motie opstellen kritische prestatie indi­ca­toren (KPI’s) voor bodem­bi­o­di­ver­siteit en insecten.


26 mei 2021

De Staten,

constaterende dat:

  • Het doel van het programma verbetering biodiversiteit is de neergaande lijn van biodiversiteit (soortenrijkdom) om te buigen (resultaat 9 Bestuursakkoord)
  • In het transitieprogramma Bodem, dat in 2021 wordt uitgevoerd, biodiversiteitsprojecten opgenomen worden, en dat
  • In de actualisatie van het beleidskader Bodem doelstellingen voor bodembiodiversiteit worden opgenomen

overwegende dat:

  • De verbetering van de bodembiodiversiteit een absolute randvoorwaarde is voor de uitvoering van een succesvol weidevogelbeleid (zonder gezonde bodem is er onvoldoende voedsel)
  • Vanuit het biodiversiteitsprogramma ondersteund wordt dat er kritische prestatie indicatoren (KPI’s) beschikbaar komen voor bodembiodiversiteit en insecten

en gaan over tot de orde van de dag.


Indiener(s):

  • Partij voor de Dieren, Menno Brouwer
  • GrienLinks, Jochem Knol
  • SP, Hanneke Goede


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie hogere klimaatdoelstelling als uitgangspunt

Lees verder

Motie "warme” uitkoop boerenbedrijven in Veenweide

Lees verder