Motie onderzoek netto rendement van mest


26 mei 2021

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

  • New Energy Coalition onderzoek heeft gedaan naar de reële potentie van het gebruik van mest voor de productie van groen gas met monovergisters
  • In dit rapport diverse nadelen en bottlenecks worden genoemd bij het gebruik van collectieve vergisters, individuele vergisters en groen gas hubs,
  • Collectieve vergisters de grootste potentie hebben voor het leveren van warmte, maar dat hierbij wel hygiënisatie van het digestaat nodig is, bijvoorbeeld door het minimaal 60 minuten op een temperatuur van 70 graden te houden
  • Hygiënisatie volgens het rapport “behoorlijk wat energie kost”(p.17).
  • Het vervoer van mest en digestaat energie kost.
  • De productie van mest ook veel energie kost, bijvoorbeeld: transport- en productiekosten van veevoer, de CO2 footprint van boerenbedrijven, transportkosten van mest en digestaat van en naar de vergister, en de methaanproductie door koeien dat ook in de CO2 footprint van mest moet worden meegenomen;
  • Hierbij de vraag rijst wat nog de netto energiewinst is van het gebruik van mest als mogelijke drager van de energietransitie en beoogde reductie van CO2 uitstoot.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • Geen medewerking te verlenen aan het ontwikkelen van groen gas uit mest, voordat uit nader onderzoek gebleken is wat het netto rendement is van mest als mogelijke energiedrager.

en gaan over tot de orde van de dag.


Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer


Status

Verworpen

Voor

Statenlid van Swol, SP, D66, 50Plus

Tegen

FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie meer energiebesparing

Lees verder

Motie hogere klimaatdoelstelling als uitgangspunt

Lees verder