Motie preven­tieve maat­re­gelen preda­tie­beheer


1 juli 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 30 juni 2021,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

 • Het College van Gedeputeerde Staten bij de Kadernota 2022 voorstelt om incidenteel € 600.000 uit te trekken voor predatiebeheer in het kader van het weidevogelbeleid;
 • Dit bedrag gelijkelijk wordt verdeeld over 2022 en 2023;-Het college aanneemt dat “beheer” van predatoren nodig is om de weidevogelstand niet verder te laten verslechteren;
 • De uitvoering van predatiebeheer moet voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wet Natuurbescherming (WNb);
 • De WNb voorschrijft dat bij faunabeheer pas in allerlaatste instantie mag worden overgegaan tot afschot, wanneer gebleken is dat preventieve maatregelen niet afdoende zijn;
 • Preventieve maatregelen, zoals bescherming van weidevogelgebieden met stroomdraad, niet of in het beste geval in onvoldoende mate plaatsvindt;

overwegende dat:

 • Afschot van predatoren symptoombestrijding is en het probleem van de weidevogels niet oplost;
 • Intensief landgebruik de grootste oorzaak is van de teloorgang van de biotoop van de weidevogels en de biodiversiteit;
 • Verduurzaming en vergroening van de landbouw, als vijfde ster van de Friese landbouwsector noodzakelijk is voor een duurzame en structurele verbetering van het leefgebied van de weidevogel;
 • De insectenstand als belangrijkste voedingsbron van de weidevogels dramatisch afgenomen is;


verzoeken het college van Gedeputeerde Staten;

 • Met de gevraagde middelen voor de jaren 2022 en 2023 volledig in te zetten op preventieve maatregelen op het gebied van predatiebeheer en biotoopherstel, en
 • Bij de uitvoering van de Landbouwagenda met de landbouwsector harde afspraken te maken over de transitie naar natuurinclusieve en grondgebonden landbouw;

en gaan over tot de orde van de dag.


Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer

GrienLinks, Jochem Knol

SP, Hanneke Goede
Status

Ingediend

Voor

Statenlid van Swol, 50Plus, SP

Tegen

PvdA, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA