Motie hulp Urgenda bij klimaat­ak­koord


31 oktober 2019

Statenvergadering

30 oktober 2019

Agendapunt

6. klimaatakkoord

Korte titel motie

Steun Urgenda

De Staten, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • De wereldwijde temperatuurstijging volgens met IPCC kan en moet worden beperkt tot 1,5°C;
  • De Klimaatwet alleen dit niet voor elkaar zal krijgen;
  • Wij als provincie de opwarming liefst beperken tot 1,5°C;

overwegende dat

  • Urgenda onze provincie in het verleden voortreffelijk heeft kunnen helpen in de aanloop naar het ontstaan van Circulair Fryslân;
  • Zij dit jaar haar 40 punten plan heeft gepresenteerd, waarmee landelijk een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-eq. Gerealiseerd kan worden;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten Urgenda om steun te vragen en samen met haar te kijken welke maatregelen we in Fryslân kunnen nemen om te komen tot zo min mogelijk klimaatverandering;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden

GrienLinks, Charda Kuipers


Status

Verworpen

Voor

D66

Tegen

PvdA, 50Plus, SP, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Motie van treurnis stikstof

Lees verder

Motie staten volledig informeren over ganzen

Lees verder