Motie van treurnis stikstof


16 oktober 2019

Statenvergadering

16 oktober 2019

Agendapunt

02. stikstofproblematiek

Korte titel motie

Motie van treurnis

De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2019;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat op vrijdag 11 oktober jl. gedeputeerde staten haar steun voor de beleidsregel stikstof, eenzijdig en zonder inhoudelijke argumentatie heeft ingetrokken;

overwegende dat als gevolg daarvan het College haar geloofwaardigheid op het spel heeft gezet en geen constructieve bijdrage heeft geleverd aan de oplossing van het stikstofprobleem;

spreken haar treurnis uit over deze gang van zaken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Forum voor Democratie, PvdA, Grienlinks, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Wij staan voor: