Motie van treurnis stikstof


16 oktober 2019

Statenvergadering

16 oktober 2019

Agendapunt

02. stikstofproblematiek

Korte titel motie

Motie van treurnis

De Staten, in vergadering bijeen op 16 oktober 2019;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat op vrijdag 11 oktober jl. gedeputeerde staten haar steun voor de beleidsregel stikstof, eenzijdig en zonder inhoudelijke argumentatie heeft ingetrokken;

overwegende dat als gevolg daarvan het College haar geloofwaardigheid op het spel heeft gezet en geen constructieve bijdrage heeft geleverd aan de oplossing van het stikstofprobleem;

spreken haar treurnis uit over deze gang van zaken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden


Status

Verworpen

Voor

Tegen

PvdA, 50Plus, SP, D66, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie zorgen 5G

Lees verder

Motie hulp Urgenda bij klimaatakkoord

Lees verder