Motie Rand­voor­waarden Moni­toring


26 november 2020

De Staten, in vergadering bijeen op 25 november 2020,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

-De voorwaarden van de landbouwtransitie gemonitord moet worden;


Overwegende dat:

-Het wenselijk is dit monitoringsplan af te stemmen met onder meer de monitoring van opgaven vanuit water, stikstof, biodiversiteit, veenweide en projecten vanuit de regiodeals;

-Dit monitoringsplan dient aan te sluiten bij de gedane aanbevelingen van de rekenkamer;

-Monitoring op basis van outcome (wat zijn de maatschappelijke effecten?) en output (wat hebben we ervoor gedaan?) beide wenselijk is;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma, een duidelijk monitoringsplan op te stellen, waarbij;

-maatschappelijke resultaten in beeld worden gebracht op basis van meetbare indicatoren;

-dit monitoringsplan afgestemd is met onder meer de monitoring van opgaven vanuit water, stikstof, biodiversiteit, veenweide en projecten vanuit de regiodeals;

-het monitoringsplan aansluit bij de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer in haar rapport “Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid”;

-Een duidelijke stip op de horizon wordt gezet met tussentijdse mijlpalen

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inbrengen optie extensivering veehouderij als nieuw verdienmodel

Lees verder

Amendement niet afvoeren toezegging 2314 biomassa

Lees verder