Motie Rand­voor­waarden Moni­toring


26 november 2020

De Staten, in vergadering bijeen op 25 november 2020,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

-De voorwaarden van de landbouwtransitie gemonitord moet worden;


Overwegende dat:

-Het wenselijk is dit monitoringsplan af te stemmen met onder meer de monitoring van opgaven vanuit water, stikstof, biodiversiteit, veenweide en projecten vanuit de regiodeals;

-Dit monitoringsplan dient aan te sluiten bij de gedane aanbevelingen van de rekenkamer;

-Monitoring op basis van outcome (wat zijn de maatschappelijke effecten?) en output (wat hebben we ervoor gedaan?) beide wenselijk is;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, als onderdeel van het uitvoeringsprogramma, een duidelijk monitoringsplan op te stellen, waarbij;

-maatschappelijke resultaten in beeld worden gebracht op basis van meetbare indicatoren;

-dit monitoringsplan afgestemd is met onder meer de monitoring van opgaven vanuit water, stikstof, biodiversiteit, veenweide en projecten vanuit de regiodeals;

-het monitoringsplan aansluit bij de aanbevelingen van de Noordelijke Rekenkamer in haar rapport “Zoektocht naar duurzaamheid in het landbouwbeleid”;

-Een duidelijke stip op de horizon wordt gezet met tussentijdse mijlpalen

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Ingediend

Voor

Tegen