Motie meer bos en boom


22 september 2022

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Het Rijk met de Landelijke Bossenstrategie met name focust op 10% meer en gezonder bos in 2030, vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken
  • De provincie kiest voor een eigen invulling met een focus op natte natuur
  • De Provincie hierbij niet aansluit bij het doel voor 10% meer bos, een doelstelling die veel andere provincies wél hebben overgenomen overwegende dat
  • Bomen van grote waarde zijn en dat dit veel breder is dan hun vermogen om CO2 vast te leggen:
  • Veel bomen al uit ons landschap zijn verdwenen: Nederland is na Ierland het bosarmste land van Europa
  • Het oppervlakte bos in Nederland nog steeds afneemt*

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten,

  • In lijn met het landelijke beleid en andere provincies, te streven naar 10 procent meer bos en bomen in Fryslân voor 2030.
  • In overleg met gemeenten en wetterskip te onderzoeken waar deze extra ambitie, buiten de bestaande opgaves, gerealiseerd kan worden.
  • De voortgang terugkoppelen voor de zomer 2023


en gaan over tot de orde van de dag

Indieners:

PvdD, Menno Brouwer

Grien Links, Charda Kuipers

*Ontbossing in Nederland remt af en er is steeds meer variatie (trouw.nl)
Status

Verworpen

Voor

Tegen