Motie verhogen dieren­welzijn


22 september 2022

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • Nederlandse zomers steeds vaker extreme hitte en langere periodes van warmte en droogte laten zien
  • Hittestress bij dieren wordt wel benoemd in de bossenstrategie, maar er volgen geen concrete actiepunten/aandachtspunten uit.’
  • Dierhouders de wettelijke verplichting hebben om dieren die niet in een gebouw worden gehouden, te beschermen tegen extreme weersomstandigheden, zoals hitte en droogte (artikel 1.6 lid 3 Besluit houders van dieren). De minimale norm hierbij is het bieden van schaduw en toegang tot een toereikende hoeveelheid water

overwegende dat

  • Schapen boven een temperatuur van 23 graden hittestress ervaren als schaduw ontbreekt, zoals beschreven door de WUR*
  • Voldoende schaduw voor landbouwdieren in de wei vaak ontbreekt.
  • De bossenstrategie mooie koppelkansen biedt voor het vergroten van dierenwelzijn van dieren in de wei

*flyer.cdr (wur.nl)


verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • Om bij de uitvoering van de Bossenstrategie ook het thema dierenwelzijn mee te nemen en hierbij actief op zoek te gaan naar koppelkansen om dierenwelzijn te verhogen
  • PS over de voortgang te informeren in Q1 2023.

Indieners:

PvdD, Menno Brouwer

Grien Links, Charda KuipersStatus

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie meer bos en boom

Lees verder

Motie Bomenbescherming

Lees verder