Motie meer ener­gie­be­sparing


26 mei 2021

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

overwegende dat

  • energiebesparing aan de basis ligt van de energietransitie
  • energie die we niet gebruiken, we ook niet hoeven op te wekken
  • daarmee de totale opgave voor de transitie naar 100% duurzame bronnen kleiner wordt
  • de energiebesparing ook onnodig veel ruimtegebruik voor energie-installaties voorkomt
  • het risico bestaat dat beperkingen in de netcapaciteit een vlotte energietransitie in de weg staan
  • een versnelling in energiebesparing dit risico kan mitigeren
  • de huidige doelstelling van 25% energiebesparing niet in verhouding staat tot het principe Energiebesparing voor alles dat ook in het Bestuursakkoord is opgenomen

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

een inspanningsverplichting op zich te nemen om een versnelling in de energiebesparing te bewerkstelligen, met het streven naar 50% energiebesparing voor 2030 t.o.v. 2010

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

  • PvdD, Menno Brouwer
  • SP, Hanneke Goede


Status

Verworpen

Voor

Statenlid van Swol, SP, D66

Tegen

PvdA, FNP, VVD, CU, PVV, CDA, 50Plus

Lees onze andere moties

Motie versterken natuur en landschap

Lees verder

Motie onderzoek netto rendement van mest

Lees verder