motie mest­ver­gister niet bij circu­laire economie


22 juni 2017

De Staten, in vergadering bijeen op 21-06-2017

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

Circulaire landbouw onderdeel uitmaakt van een circulaire economie

overwegende dat:

De provincie binnen dit thema ook mestvergisters wil stimuleren, terwijl dit haaks staat op het beleid naar een natuurinclusieve duurzame en grondgebonden landbouw
mestvergisters gebruikt worden om mestoverschotten weg te werken.
De energie uit die mestvergisters ten onrechte groen wordt genoemd
mestvergisters niet bijdragen aan de verlaging van de CO2-uitstoot, Immers de vergisting levert methaan en de methaan levert naast energie en water ook CO2 op.
mestvergisting dus eigenlijk een middel is om de niet-grondgebonden landbouw in stand te houden

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Bij het uitwerken van voorstellen om te komen tot een circulaire landbouw in de beleidsbrief mestvergisters buiten beschouwing te laten en op geen enkele wijze materieel of immaterieel mee te werken aan initiatieven voor mestvergisting in de provincie Fryslân.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen