Motie onder­steu­nings­structuur miens­kipsini­ti­a­tieven


30 juni 2022

De Staten, in vergadering bijeen op 29-06-2022

gehoord hebbende de beraadslaging;

Constaterende dat:

 • Stichting Doarpswurk actief is op de volgende deelgebieden:
 • Dorpshuizen c.q. ontmoetingscentra
 • Dorpsbelangen, wijkbesturen en aanverwante organisaties
 • Leefbaarheidsinitiatieven
 • Netwerk Duurzame Dorpen;
 • Het coalitieakkoord “Lok op 1” centraal stelt en Leefbaarheid daar een belangrijke schakel in is;
 • Stichting Doarpswurk bereid is om mee te denken en werken aan een efficiëntere ondersteuningsstructuur;

Overwegende dat:

 • Het nu voorliggende advies ervan uitgaat dat Streekwurk (onderdeel van de Provinciale organisatie) de leidende rol krijgt in de nieuwe ondersteuningsorganisatie;
 • Een alternatieve oplossing is om Streekwurk in de stichting Doarpswurk te integreren en zodoende Streekwurk los te maken van de Provinciale organisatie;
 • Hierdoor geborgd wordt dat initiatiefnemers altijd onafhankelijke ondersteuning kunnen krijgen;
 • Doarpswurk decennialang de ondersteuningsstructuur van de Fryske Mienskip heeft onderhouden en uitgevoerd;
 • Het Netwerk Duurzame Dorpen een belangrijke schakel is voor wat betreft de doelrealisatie van de energietransitie richting de inwoners

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

Te onderzoeken of:

 1. De ondersteuningsstructuur Mienskipsinitiatieven voor 1 juli 2023 kan worden uitgewerkt conform de optie van een (gedeeltelijke) integratie van Streekwurk in de Stichting Doarpswurk;
 2. Daarbij mee te nemen welke efficiencykorting deze optie kan opleveren;
 3. Het Netwerk Duurzame Dorpen blijvend onderdeel kan uitmaken van de onder punt 1 genoemde ondersteuningsstructuur

De (structurele) financiering van NDD ten laste kan worden gebracht van de dividendopbrengsten van Windpark Fryslan.


Indieners:

 • PvdD Menno Brouwer
 • SP Hanneke Goede
 • D66 Bea Bijlsma
 • Fractie Van Swol


Status

Verworpen

Voor

Statenlid van Swol, 50Plus, SP, D66, PvdD

Tegen

Statenlid Wymenga-Kooistra, GrienLinks, Statenlid Goudzwaard, FNP, VVD, CU, PVV, CDA

Lees onze andere moties

Sneller aanleggen NNN

Lees verder

Verbinden Dairy Valley met plantaardige eiwittransitie

Lees verder