Motie Onderzoek alter­na­tieven en hun finan­ciële en ecolo­gische effecten


16 december 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 15 december 2021;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat nog onduidelijk is welke exoten precies in Fryslân aanwezig zijn en wat de beste aanpak per soort is;

overwegende dat:

  • Preventie de beste aanpak is;
  • Maar ook zodra een soort wel aanwezig is, niet per definitie voor iedere soort eenzelfde aanpak de beste is;
  • Verschillende methoden van aanpak ook verschillende financiële en ecologische effecten met zich mee zullen brengen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij de verdere uitwerking expliciet aandacht te besteden aan:

  • Preventie;
  • Verschillende vormen van aanpak voor al aanwezige soorten;
  • Met daarbij een duidelijk overzicht van de ecologische en financiële gevolgen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indieners:

  • PvdD, Menno Brouwer
  • D66, Bea Bijlsma
  • GrienLinks, Jochem Knol
  • PvdA, Erik de Groot

I.v.m. gelijke aantallen stemmen zal deze motie bij de volgende PS vergadering in januari 2022 opnieuw in stemming worden gebracht.


Status

Ingediend

Voor

Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, 50Plus, SP, D66, FNP, PvdA

Tegen

VVD, PVV, CDA, FvD