Motie onderzoek naar struc­turele budgetten voor landschap en land­schaps­herstel


1 april 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 31 maart 2021 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

  • de gepresenteerde varianten in de startnotitie verschillende financieringsstromen bevatten;
  • landschap raakvlakken heeft met tal van andere provinciale beleidsonderwerpen zoals natuur, landbouw en water;
  • de insteek van de startnotitie is om de basis op orde te brengen en de Friese landschapstypen en hun ontstaansgeschiedenis herkenbaar te houden;
  • de insteek van de notitie ook is bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, en de belangenafweging die hieraan voorafgaat, altijd landschaps-inclusief is;
  • verschillende stakeholders die zijn geraadpleegd bij de totstandkoming van de startnotitie Programma Landschap vragen de Provincie om meer te doen dan het huidige voorstel. Daarbij blijkt er sprake van brede concensus. Zowel de Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea en de PCLG roepen de provincie op om meer te doen dan alternatief 3. De PCLG adviseert om een combinatie te zoeken tussen de alternatieven 2, 3 en 4;

overwegende dat

  • extra middelen nodig zullen zijn voor noodzakelijk landschapsherstel, zodat we de mooiste provincie kunnen blijven;
  • een structurele financiering, binnen de bestaande provinciale begroting, voor een langere periode landschap en landschapsherstel zekerheid biedt dat de basis op orde gebracht wordt en ontwikkelingen gericht op herstel van het landschap gerealiseerd worden;
  • bij het vormgeven van struturele financiering voor landschap en landschapsherstel er ook actief gekeken moet worden naar de financieringsmogelijkheden vanuit Europa en het rijk;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten bij de verdere uitwerking van het programma landschap:

  • Het advies van de PCLG samen met de stakeholders verder uit te werken, inclusief een analyse van de (structurele en incidentele) financiĆ«le consequenties en daarbij te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om door middel van budgetten in de bestaande begroting van de provincie, het Rijk en van Europese fondsen, landschapsbeheer en landschapsherstel een structureler karakter te geven en langjarig te financieren;
  • de uitkomsten van dit onderzoek te verwerken in het programma landschap.

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

50Plus, Statenlid van Swol, FNP, PvdA, VVD, PVV, CDA, SP

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement niet afvoeren toezegging 2314 biomassa

Lees verder

Motie alternatieve maatregelen voor verwilderde katten in plaats van afschot

Lees verder