Motie "warme” uitkoop boeren­be­drijven in Veenweide


26 mei 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 26 mei 2021

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

 • Het decennialang faciliteren van de landbouw met steeds lagere waterpeilen funest is geweest voor de veenweide;
 • Verdere teloorgang van de natuur en de biodiversiteit in het veenweidegebied alleen kan worden voorkomen door in te zetten op een landbouwtransitie in combinatie met vernatting en extensivering van de landbouwgebieden;
 • De Europese Unie onlangs een economisch herstelpakket voor een groener, digitaler en veerkrachtiger Europa heeft gelanceerd;
 • De eerste pijler van dit pakket, het Just Transition Fund, kansrijk is voor funding van de veenweide;
 • De Rijksoverheid in de gelegenheid is om plannen binnen dit herstelpakket bij de EU in te dienen

overwegende dat

 • Voor het behalen van het einddoel van het programma, te weten een stop op de veenafbraak, bodemdaling en CO2 uitstoot in 2050, een omvangrijke landbouwtransitie noodzakelijk is;
 • Het Europese geld kansen biedt om boeren die willen verplaatsen of willen stoppen te faciliteren middels een uitkoopregeling die kan voorzien in een financieel dragelijke oplossing;
 • Voor de korte termijn (tot 2025) een “warme” uitkoopregeling voor boeren in de veenweide een onderdeel van dit pakket zou kunnen zijn
 • De uitkoop van stoppende boeren kansen bieden voor de realisatie van een robuuster natuurherstelprogramma en – in mindere mate - woningbouw

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

Bij de Rijksoverheid te bepleiten dat een “warme” uitkoopregeling van boeren in het Veenweidegebied, die willen stoppen of verplaatsen, meegenomen wordt in de (nationale) planontwikkeling met betrekking tot de middelen van het Economisch herstelpakket van de Europese Unie (Just Transition Fund).

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

 • Partij voor de Dieren, Menno Brouwer
 • GrienLinks, Jochem Knol
 • SP, Hanneke Goede


Status

Verworpen

Voor

50Plus, SP, D66, CU

Tegen

CDA, Statenlid Goudzwaard, Statenlid van Swol, PVV, FNP, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie opstellen kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor bodembiodiversiteit en insecten.

Lees verder

Motie opkopen garnalenvissers

Lees verder