Motie Solar wegdek


1 juli 2021

De Staten, in vergadering bijeen op 30 juni 2021,

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • De provincie voornemens is snelfietspaden aan te leggen;
  • Daarnaast beheer en onderhoud van bestaande fietspaden plaatsvindt;
  • Inmiddels mogelijkheden zijn ontwikkeld om zonnepanelen onder meer te verwerken in nieuwe en bestaande wegen, fiets- en voetpaden en OV perrons;

overwegende dat:

  • Meerdere pilotprojecten laten zien dat de return on investment (terugverdientijd) concurrerend is met andere vormen van zonne-energie en met windenergie;
  • Deze projecten geen ruimtebeslag leggen op de openbare ruimte;-De druk op het openbare ruimtebeslag toeneemt door bijvoorbeeld woningbouwplannen en majeure projecten als de Lelylijn

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

de mogelijkheden van opwekking van energie via het wegdek bij de aanleg van nieuwe wegen, OV perrons en snelfietspaden en bij het beheer en onderhoud daarvan te onderzoeken, hierover terug te rapporteren naar PS voor de behandeling van de beleidsbrief fiets en, indien van toepassing, met een plan van aanpak te komen bij de beleidsbrief fiets;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s):

PvdD, Menno Brouwer

SP, Hanneke Goede


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie vergroenen ABP pensioenfonds

Lees verder

Motie preventieve maatregelen predatiebeheer

Lees verder