Motie steri­li­seren verwil­derde katten


26 oktober 2016

De Staten, in vergadering bijeen op 26 oktober 2016, gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • In Fryslân een populatie verwilderde katten leeft;
  • In het kader van dit beheer in 2015 tenminste 13 verwilderde katten zijn doodgeschoten;
  • Uit informatie van de Dierenbescherming blijkt dat zij, na meldingen van zowel boeren als burgers, in de periode van 1 januari 2016 tot begin maart 2016 al zo’n 100 katten hebben behandeld volgens de trap, neuter, return-methode (vangen, onvruchtbaar maken en terugplaatsen; TNR);
  • Een complete administratie wordt bijgehouden van alle activiteiten op TNR-gebied;
  • Gedeputeerde Staten heeft aangegeven te willen wachten op het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) over TNR, alvorens dit als alternatief te willen onderzoeken (zie het antwoord van GS van 19 januari jl. op de schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren over dit onderwerp) en dit advies inmiddels is in te zien via http://rda.nl/home/56;
  • De RDA zich hierin positief uitlaat over TNR;

overwegende dat:

  • Reeds goedlopende projecten op gang zijn gekomen van bijvoorbeeld de Dierenbescherming en Kat in Nood, waarbij burgers zich inzetten dit probleem op een diervriendelijke en effectieve wijze op te lossen;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • in overleg te treden met de betrokken instanties en vrijwilligers over hun aanpak en de daarbij behaalde resultaten en Provinciale Staten te informeren over de resultaten van dit overleg;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen