Motie duur­zaamheid en catering provin­ciehuis


16 december 2015

De Staten, in vergadering bijeen op 16 december 2015,

constaterende dat:

  • De opwarming van de aarde één van de grootste risico’s van deze tijd is;
  • Het (ook) aan de rijkere delen van de wereldbevolking is om maatregelen te nemen deze opwarming verder te beperken;
  • Binnen het provinciehuis het lokaal betrekken van voedsel, het beperken van de vleesconsumptie, het zoveel mogelijk serveren van fairtrade voedsel en het beperken van voedselverspilling hieraan bij zouden kunnen dragen;
  • Dit onderwerp leeft, zowel binnen Provinciale Staten alsook binnen de ambtelijke organisatie van het provinciehuis, onder andere naar aanleiding van de recente berichten rondom de vraag of vleesconsumptie wel of niet past binnen een gezond voedingspatroon;
  • De aandacht die binnen het provinciehuis op gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers een goede aanleiding is om de vleesconsumptie te beschouwen;
  • Het verminderen van de vleesconsumptie een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde;
  • De provincie ambities heeft om een fairtrade en duurzame provincie te worden;

overwegende dat:

  • Binnen het ambtelijk apparaat van de Provincie animo blijkt te bestaan voor het terugdringen van de consumptie van vlees;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om:

  • het aanbod van vegetarische alternatieven in het bedrijfsrestaurant te vergrotn en in samenwerking met de ondernemingsraad te laten onderzoeken of er voldoende draagvlak is om te komen tot één vleesloze dag per week. En als dit draagvlak bestaat deze vleesloze dag dan zo spoedig mogelijk, in 2016 in te voeren;
  • bij medewerkers van de buitendienst alternatieven voor bio-industrievlees onder de aandacht brengen door bij het twee jaarlijks groot werkoverleg biologisch vlees en een vegetarisch alternatief aan te bieden bij het standaard buffet;

en gaan over tot de orde van de dag.

Rinie van der Zanden, Partij voor de Dieren

Marieke Vellinga, D66

Retze van der Honing, Grien Links

De inbreng bij deze motie is hier te vinden. Een vergelijkbare motie voor PS is hier te vinden.


Status

Verworpen

Voor

SP, D66, PvdA, PartijvoordeDieren, Grienlinks

Tegen

FFP, FNP, VVD, ChristenUnie, PVV, CDA, 50Plus