Motie zorgen 5G


26 september 2019

Statenvergadering

25 september 2019

Agendapunt

08. concept omgevingsvisie

Korte titel motie

Zorgen 5G

De Staten, in vergadering bijeen op 25 september 2019;

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:

  • inwoners van Fryslân zich zorgen maken over de geplande uitrol van 5G en de mogelijke gezondheidsrisico’s die hiermee annex zijn;
  • De provincie zorg draagt voor een gezonde en veilige leefomgeving:
  • In een oproep aan de Europese Unie meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen hebben gepleit voor een moratorium op de uitrol van 5G “totdat potentiele gevaren voor de menselijke gezondheid en het milieu volledig zijn onderzocht door wetenschappers onafhankelijk van de industrie. 5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu.”[1]
  • Er vragen bestaan over de ruimtelijke gevolgen van de aanleg van het 5G-netwerk, zoals of dat zou betekenen dat ook in natuurgebieden zendmasten geplaatst zouden moeten worden;

overwegende dat:

  • Het voorzorgsbeginsel met zich meebrengt dat 5G niet uitgerold zou moeten worden, alvorens er zekerheid is over de veiligheid daarvan;
  • Het ook van belang is duidelijkheid te hebben over de ruimtelijke gevolgen voordat over wordt gegaan tot de aanleg van het netwerk;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten tegenover het Rijk en de gemeenten actief uit te dragen dat, omdat de mogelijke ruimtelijke gevolgen en gezondheidseffecten van 5G nog niet duidelijk zijn, zij zich zorgen maken over de uitrol van 5G;

en gaan over tot de orde van de dag.

Indiener(s)

PvdD, Rinie van der Zanden

Charda Kuipers, GrienLinks

Maarten Goudzwaard, FvD

[1]https://www.jrseco.com/wp-content/uploads/2017-09-13-Scientist-Appeal-5G-Moratorium.pdf


Status

Verworpen

Voor

SP, PVV

Tegen

PvdA, 50Plus, D66, FNP, VVD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement vogelaanvaringen Lelystad Airport

Lees verder

Motie van treurnis stikstof

Lees verder