Motie agrarisch natuur­beheer


25 november 2015


De Staten, in vergadering bijeen op 25 november 2015;

constaterende dat :

  • bij agrarisch natuurbeheer regelmatig gesanctioneerd wordt als straf op kleine procedurefouten en overtredingen;
  • dit de animo voor natuurbeheer bij beheerders niet vergroot;
  • dit de instandhouding van de agrobiodiversiteit nadelig be├»nvloedt;
  • dat er veel tijd en geld verloren gaat met het voeren van procedures over detailkwesties;

overwegende dat

  • het sanctiebeleid eigenlijk meer bij de collectieven van het agrarisch natuurbeheer thuishoort en het dus in de rede ligt dit aan hen over te laten en:
  • dit het draagvlak voor agrarisch natuurbeheer bevordert;
  • deze overheveling kostenbesparend kan werken;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:

  • de grootst mogelijk inspanning te doen om te bevorderen dat de regeldruk waar het gaat om procedurefouten bij ANLb afneemt en hierover in gesprek te gaan met RVO, Rijk en EU;
  • Hierover aan PS te rapporteren voor 1 juni 2016;

en gaan over tot de orde van de dag.

* de inleiding bij deze motie is hier te vinden.Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie toepassen alternatieve verjaagmethoden ganzen

Lees verder

Motie duurzaamheid en catering Provinciale Staten

Lees verder