Jaar­verslag 2015


7 maart 2016

In het voorjaar van 2015 namen wij als Friese Statenfractie onze intrek in het provinciehuis in Leeuwarden. Bij de verkiezingen op 18 maart 2015 behaalden wij met 6799 stemmen onze eerste zetel. En zo begon ik na mijn installatie en beëdiging op 26 maart met mijn werk als Statenlid. Niet lang daarna werd ook mijn eerste opvolger, Vincent van Heuven, beëdigd. Fractieondersteuning (gesubsidieerd door de provincie) is geen overbodige luxe om een zinvolle en professionele bijdrage aan het debat in provinciale staten te kunnen leveren. Met de komst van Lyde Bander en Nynke Sijbesma als fractiemedewerkers, Daniëlle Hutter voor social media, en wat later Menno Brouwer en Vincent van Heuven hadden we al snel een goed werkend team.

De weerstand tegen ons als partij valt alles mee. Wij zijn als fractie gastvrij welkom geheten. Niet alleen door de afdeling griffie, die mede de taak heeft om fracties wegwijs te maken en te ondersteunen, maar ook door collega-partijen en de diverse geledingen binnen het ambtenarenapparaat. Men is het niet altijd met ons eens, maar we worden als een gelijkwaardige politieke partner behandeld.

Zowel van politieke partijen als vanuit het ambtelijk apparaat horen wij dat onze inbreng in Provinciale Staten ervaren wordt als een duidelijk en nieuw geluid. Als Partij voor de Dieren denken wij planeetbreed. Ons programma is gericht op een duurzame samenleving, waarbij mens, dier, natuur en milieu met elkaar in harmonie zijn. Ons uitgangspunt is dat problemen bij de bron moeten worden aangepakt en dat we in de politiek niet moeten blijven hangen in symptoombestrijding, zoals in het landbouwdossier vaak gebeurt. Ook het standpunt dat de veroorzaker van schade ook zelf opdraait voor de schade en deze niet afwentelt op de omgeving brengen wij steevast naar voren. Zo'n andere benadering wordt natuurlijk niet direct omarmd, maar over het algemeen heeft men wel waardering voor onze onderbouwing met feiten en cijfers.

De statenvergaderingen worden doorgaans maandelijks gehouden, al komt er wel eens een extra vergadering tussendoor, of valt er een uit. Er staan altijd wel een paar punten op de agenda, die met onze kernpunten te maken hebben: dierenwelzijn, natuur en milieu. De spreektijd voor een partij met één zetel is per vergadering niet overdadig: meestal 4 minuten, soms 8. Deze moeten worden verdeeld over de agendapunten waarover je iets wilt inbrengen. Dat is soms lastig keuzes maken, maar meestal komen we er wel uit. Een punt is niet alleen te maken vanaf het spreekgestoelte, maar kan ook worden gemaakt vanaf de interruptiemicrofoon. Dat laatste vraagt nog wel enige oefening en ervaring. Naast mondelinge inbreng in de statenvergadering en in de net zo belangrijke wandelgangen, hebben wij schriftelijke vragen gesteld en zijn er moties (soms samen met andere partijen) ingediend.

Naast goodwill voor onze standpunten hebben we het afgelopen jaar ook concrete resultaten geboekt.

Wat hebben we in 2015 zoal bereikt:

  • We hebben in het provinciehuis de PvdDfilm One Single Planet vertoond en daarmee bij politici en fractiemedewerkers aandacht gevraagd voor en een dialoog geopend over duurzaamheid.
  • We helpen de bijen. Op ons initiatief komt de provincie met een plan voor nog meer bloemrijke bermen langs provinciale wegen.
  • We komen op voor natuurboeren die financieel worden benadeeld als ze een formulier niet goed hebben ingevuld.
  • We hebben ons luid laten horen in de Staten. We kwamen op voor ganzen, de Waddenzee, schoon water en het stoppen met de jacht op verwilderde katten. We vroegen ook aandacht voor de klimaatcrisis en voor het eten van minder vlees.
  • De intensieve landbouw staat op gespannen voet met dierenwelzijn en brengt schade toe aan natuur en milieu.
  • In het coalitieakkoordvan CDA, VVD, FNP en SP is natuurinclusieve landbouw als beleid opgenomen, een term die wij hebben ingebracht in de voorbesprekingen met de informateur van de coalitie. Wij zullen het college van gedeputeerde staten ook het komende jaar vergen op een voortvarende uitvoering van dat beleid. Natuurinclusieve landbouw biedt een oplossing voor de huidige problemen van overbemesting, bodemuitputting, verdroging en gifgebruik. En er komt ruimte voor weidevogels, bijen, bloemrijke weides, meer natuur, schoon water en een gezonde bodem.

Klik hier voor een uitgebreider overzicht van onze activiteiten.

Alle schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten met de ontvangen antwoorden, de moties en de bijdragen kunt u vinden op deze website.

Wij kijken met plezier terug op het afgelopen jaar. Met dossiers als het veenweidegebied, muizen, ganzen, de nieuwe Wet Natuurbescherming en het dossier duurzame energie gaan we er in 2016 ook weer stevig tegenaan.

Met vriendelijke groet,

Rinie van der Zanden

Gerelateerd nieuws

De echte prijs van Friese melk

De melkveehouderij wentelt jaarlijks 2,5 tot 7,5 miljard euro af op de samenleving. Dit is de conclusie van Onderzoeksbureau ...

Lees verder

Overzicht activiteiten Statenfractie 2015

Het jaar 2015 in nadere details: Schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten over: Vragen over vergassen ganzen Vragen ...

Lees verder