Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen over vergassen van ganzen


19 mei 2015

Leeuwarden - De Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen aan Gedeputeerde Staten van Fryslân over de op handen zijnde vergassing van ganzen in De Alde Feanen. Rinie van der Zanden, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Friese Staten, vindt de vergassing van de ganzen symptoombestrijding. Het gaat volgens haar ook tegen de wet-en regelgeving in. Bovendien lijkt het meer een symbolisch gebaar naar de boeren toe dan dat het leidt tot een structurele vermindering van het aantal ganzen in Fryslân.

Na toestemming van Brussel mogen vanaf 1 juni aanstaande ganzen in heel Nederland gedood worden via vergassing met CO2. Tot voor kort was dit alleen toegestaan in een straal van 20 kilometer rondom Schiphol. CO2 mag nu ook elders ingezet worden als ganzen schade aan landbouwgewassen toebrengen. De Vogelbescherming en de Faunabescherming zijn mordicus tegen vergassing. Maar It Fryske Gea en Staatsbosbeheer staan het toch toe in hun natuurgebieden. Zij doen dat in ruil voor winterrust voor de overwinterende ganzen.

Van der Zanden: ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat vergassen en afschieten van ganzen niets bijdraagt aan het langdurig verminderen van ganzenpopulaties. Zolang men de oorzaken van soortgroei niet aanpakt, blijft het symptoombestrijding. De ganzen komen af op het voedselrijke raaigras. Dus zou een omschakeling naar bloem- en kruidenrijk gras het probleem vrijwel zeker al voor een groot deel oplossen. De boeren willen niet omschakelen naar ander gras en dus blijven de ganzen komen en blijft de schade bestaan. Het provinciebestuur ziet geen andere mogelijkheid dan de ganzen te doden, en als er schade is de boeren te compenseren.”

Mevrouw Van der Zanden vindt dit een kortzichtige en voor de burger kostbare schijnoplossing.

Volgens Van der Zanden is het vergassen van ganzen een zeer dieronvriendelijke methode om deze vogels te doden: “De dieren zijn in de rui en kunnen dan niet vliegen. Ze worden samen met hun jongen op een hoop gedreven. Daarbij raken ze in paniek, worden in een hok gedreven en vervolgens vergast.”

Volgens deskundigen raken de vogels binnen een halve minuut bedwelmd, maar het duurt daarna nog ruim twee minuten voor de vogels dood zijn.

Van der Zanden vindt dat als het college akkoord gaat met deze aanpak, film- en geluidsopnamen van dit vergassen gemaakt moeten worden en dat deze beelden op de website van de provincie moeten komen, zodat alle inwoners van Fryslân kunnen zien wat dit populatiebeheer in de praktijk betekent.

De gestelde vragen zijn hier te vinden: https://friesland.partijvoordedieren.nl/kamervragen/18-mei-2015-vragen-aan-gedeputeerde-staten-over-vergassen-ganzen

Gerelateerd nieuws

Natuurinclusieve landbouw opgenomen in het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van CDA, VVD, FNP en SP is natuurinclusieve landbouw als beleid opgenomen, een term die wij hebben ing...

Lees verder

PvdD Fryslan roept college op het matje na afschuwelijk dierenleed in Jan Durkspolder

Leeuwarden- De Partij voor de Dieren Fryslân stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten nadat op vrijdag 5 ju...

Lees verder