Pluim voor Fries verkie­zings­pro­gramma


4 augustus 2017

De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft van de Ried fan de Fryske Beweging een pluimbrief gekregen voor het 'folslein Fryske Ferkiezingsprogramma 'Plan B' , waarmee de partij zich in maart van dit jaar heeft geprofileerd op de politieke markt in Leeuwarden. De Ried schrijft: “Der is mar in inkelde fan alle oare lanlike partijen dy't de Fryske taal yn har ferkiezingsprogramma brûkt. En verder schrijft de Ried: "De PvdD hat bygelyks it bêhâld en it fuortsterkjen fan... it bioferskaat heech yn ’t feandel stean. De taallinguist Ken Hale formullearre ea: “It ferlies fan talen makket ek diel út fan in ginneraler ferlies dat lit wurdt troch de wrâld; nammentlik it ferlies fan it ferskaat yn alles wat der is”. De Ried wol graach it Frysk lûd as ûnderdiel van dat ferskaat safolle mooglik yn it deistrich libben behâlde en wêr’t it kin fuortsterkje.”

Lees ons Friese verkiezingsprogramma hier na.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil terdege natuurcompensatie Polderhoofdkanaal

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat de compensatie van natuur bij het Polderhoofdkanaa...

Lees verder

Partij voor de Dieren zet zich in voor beschermde soorten Groene Ster

Beschikken de festivals in de Groene Ster bij Leeuwarden wel over de juiste ontheffingen of vrijstellingen om de daar aanwezi...

Lees verder