Opinie: Provincie doet aan Russisch roulette


16 maart 2021

Bij Boijl en Rinsumageest zijn plannen voor grote intensieve geitenhouderijen. De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP, D66 en 50PLUS hebben hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Fryslân. In het recente verleden is in Provinciale Staten meerdere malen gesproken over de geitenhouderij en de gevaren voor de volksgezondheid. In juli 2019 werd door de meerderheid van Provinciale Staten helaas besloten (in tegenstelling tot de meeste andere provincies) een tijdelijke geitenstop niet te verlengen en eerst een nader onderzoek naar de gevaren voor de volksgezondheid af te wachten. De nieuwe plannen voor meer intensieve geitenhouderijen zijn voor GS geen reden om nu al aan PS een nieuw voorstel te doen. Het college conformeert zich aan de afspraak eerst de resultaten van de onderzoeken afwachten.

Wij vinden de volksgezondheid belangrijk en willen wél dat er een geitenstop komt. In het rapport “GGD-richtlijn medische milieukunde Veehouderij en Gezondheid” van het RIVM uit 2020 is te lezen: “wees terughoudend met het plaatsen van gevoelige bestemmingen en veehouderijen binnen 250 meter van elkaar (bij geitenhouderijen binnen 2 kilometer). Gevoelige bestemmingen zijn bijvoorbeeld woningen, scholen, en ziekenhuizen.”

De Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP, D66 en 50PLUS nemen dit advies serieus. Nader onderzoek afwachten is goed, maar geen reden om ondertussen de ontwikkeling van geitenhouderijen in de nabijheid van burgers toe te staan. De gezondheidsrisico’s (bij geitenhouderijen vaker longontstekingen) zijn daarvoor te groot. We willen situaties zoals bij de Q-koorts voorkomen.

De vee-industrie vormt een groot risico voor de (wereldwijde) volksgezondheid, zoals ook door meerdere vooraanstaande (Nederlandse) virologen wordt aangegeven. Driekwart van de nieuwe infectieziekten is immers afkomstig van dieren, waaronder Ebola, MERS, de Mexicaanse griep (varkensgriep), HIV, SARS, Q-Koorts, TBC en nu ook het coronavirus COVID-19.

Om mens en dier te beschermen moet de wijze waarop we met dieren omgaan drastisch veranderen. Nederland kan, als meest vee-dichte land ter wereld, een voortrekkersrol vervullen om dat risico te minimaliseren. Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Om meerdere redenen is er dus een groot belang dat er een einde komt aan de bio-industrie en dat er wordt ingezet op een aanzienlijke vermindering van het aantal dieren in de veehouderij.

In 2019 waren er in Fryslân ongeveer 23.500 geiten. Met de voorgenomen vestiging van twee nieuwe grootschalige en intensieve geitenhouderijen in Fryslân komen er 3.200 -een stijging van 12,5% - dieren bij. En onbekend is hoeveel meer dieren er in de toekomst bij zullen komen, want er is geen duidelijke begrenzing. Acht van de twaalf provincies zijn overigens wel overgegaan tot een uitbreidingsstop van geitenhouderijen op grond van de GGD-richtlijn. Bij twijfel niet inhalen, daar staan de Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP, D66 en 50PLUS eensgezind in. Het niet volgen van de GGD-richtlijn is een vorm van Russisch roulette met de gezondheid van de inwoners als inzet.

Getekend door onderstaande Statenfracties,

  • Partij voor de Dieren, Menno Brouwer
  • Groen Links, Charda Kuipers
  • SP, Hanneke Goede
  • D66, Romke de Jong
  • 50PLUS, Theun Wiersma

Op 04-03-2021 gepubliceerd in het Friesch Dagblad:

Provincie zet gezondheid Friezen op het spel (frieschdagblad.nl)

Gerelateerd nieuws

Stikstofnota en vragen over intensieve geitenhouderij

Vandaag was er een vergadering van provinciale staten. Daarbij hebben wij vragen gesteld over de vestiging van intensieve gei...

Lees verder

Opinie: denk bij kernenergie aan generaties na ons

Een geringe uitstoot van CO2, maar hoge kosten en risico’s voor onze gezondheid: de voors en tegens van kernenergie zijn volo...

Lees verder