Vragen snelvaren Burgumer Mar


16 december 2019

De pilot snelvaren op de Burgumer Mar is door de rechtbank op 2 augustus 2019 stilgelegd als gevolg van de toewijzing van een voorlopige voorziening, een en ander in afwachting van de behandeling van de bodemprocedure. De rechter heeft de pilot afgeblazen omdat niet voldaan was aan diverse zorgvuldigheidseisen. Ook is onduidelijk wat de gevolgen van extra stikstofuitstoot zullen zijn voor het nabijgelegen Natura2000-gebied Alde Feanen. Tegen de oorspronkelijke pilot waren bezwaren ingekomen van natuur- en landschapsvereniging De Walden, de Marren, watersportvereniging Eastermar en omwonenden/aanwonenden te Eastermar.

In de korte tijd vanaf de start van de pilot bleken er al diverse processen verbaal te zijn uitgeschreven omdat diverse snelvaarders zich niet aan de regels hielden. Dat geeft niet het vertrouwen voor de toekomst van een goede bescherming van de natuurwaarden.

Toch wil gedeputeerde staten de pilot in gewijzigde vorm opnieuw uit gaan voeren. Onze fractie stelde daar vragen over. Die zijn hier na te lezen.