Monde­linge vragen inten­sieve geiten­hou­derij


Indiendatum: feb. 2021

MONDELINGE VRAGEN / VRAGENUURTJE ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan gedeputeerde

Fokkinga

In het recente verleden is in de Staten meerdere malen het onderwerp geitenstop in relatie tot de volksgezondheid aan de orde geweest.

In februari 2019 heeft dat geleid tot de invoering van een tijdelijke stop op uitbreiding en nieuwbouw van geitenhouderijen in Fryslân. In juli 2019 heeft een meerderheid van Provinciale Staten besloten deze tijdelijke geitenstop niet te verlengen, maar eerst de uitkomsten van nadere lopende deelonderzoeken als onderdeel van het onderzoeksprogramma Veehouderijen Gezondheid Omwonenden (VGO) af te wachten.

De conclusie uit het eerste deelonderzoek ‘Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht’ uit 2019 geeft aan dat er in de nabijheid van intensieve veehouderijen meer longontstekingen voorkomen. Er volgen nog drie deelonderzoeken in het onderzoeksprogramma: onderzoek onder patiënten met longontsteking, onderzoek bij geitenhouders en onderzoek op geitenbedrijven. Het rapport 2020-0092 van het RIVM hanteert als uitgangspunt: “wees terughoudend met het plaatsen van gevoelige bestemmingen en veehouderijen binnen 250 meter van elkaar (bij geitenhouderijen binnen 2 kilometer). Gevoelige bestemmingen zijn bijvoorbeeld woningen, scholen, en ziekenhuizen.”[1]

Zeer recent zijn er in de pers berichten verschenen over de plannen voor de vestiging van twee grootschalige en intensieve geitenhouderijen. In Boijl zijn er plannen voor de vestiging van een grootschalige geitenhouderij met 2000 dieren. In Rinsumageest zijn er plannen om een voormalige nertsenhouderij om te bouwen tot een geitenstal met 800 geiten en 400 bokken. In 2019 waren er in Fryslân ongeveer 23.500 geiten. Met de vestiging van deze bedrijven kommen daar dan zo’n 3200 dieren bij, een stijging van het aantal dieren met zo’n 12,5%. En onbekend is wat er nog meer komt, want er is geen duidelijke begrenzing.

Vragen

  1. Is het College op de hoogte van deze ontwikkelingen en vindt zij deze aanvaardbaar in het licht van de nog lopende deelonderzoeken naar de volksgezondheidsaspecten van geitenhouderijen en het genoemde RIVM-rapport? Kunt u uw antwoord toelichten?
  2. Is het College op de hoogte van de onrust die de plannen voor een grootschalige geitenhouderij nabij een woonwijk in Boijl, waarbij ook partijen van buiten de provincie betrokken zijn, bij de omwonenden teweeg brengt? Zo ja, hoe gaat u daarmee om?
  3. Het College van Gedeputeerde Staten sprak destijds de verwachting uit geen grootschalige vestiging van nieuwe bedrijven te verwachten. Naast bestaande kleinere uitbreidingen, komen er nu dus twee grote geitenhouderijen bij, dus die inschatting was verkeerd. Zijn er, behalve de hiervoor genoemde plannen, nog andere plannen voor uitbreiding of vestiging van geitenhouderijen in Fryslân bekend? Zo ja, wat houden deze plannen in?
  4. Zijn deze ontwikkelingen voor het College van GS aanleiding om, ter voorkoming van meer ongewenste ontwikkelingen, de mogelijkheid van een nieuwe invoering van een geitenstop in overweging te nemen en, zo ja, op welke termijn kunt u dan de Staten een nieuw voorstel doen?

Indieners

Partij voor de Dieren, Menno Brouwer

GrienLinks, Charda Kuipers

FNP, Wopke Veenstra

SP, Hanneke Goede

D66, Romke de Jong

50 Plus, Theun Wiersma

Datum

17 februari 2021


[1] Het rapport is hier te vinden; GGD-richtlijn medische milieukunde Veehouderij en gezondheid (rivm.nl)