Vragen over natuur­beleid


Indiendatum: jan. 2021

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde

Gericht aan

Gedeputeerde Hoogland

Inleidende toelichting

Sinds het in 2013 gesloten Natuurpact tussen Rijk en provincies zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het natuurbeheer, natuurbehoud en natuurontwikkeling binnen de provincie.

Natuurcompensatie is een maatregel die genomen moet worden om een voorzien verlies aan beschermde natuur, ten gevolge van het uitvoeren van een project in of nabij een speciale beschermingszone te compenseren.

Op papier is die natuurcompensatie doorgaans goed geregeld, maar de praktijk blijft vaak ver achter. De natuurcompensatie blijkt veelal wel plaats te vinden, maar het ontbreekt vaak aan controle op de kwaliteit van de nieuw gerealiseerde natuur, doordat achteraf niet gemonitord wordt.

Minister Schouten antwoordde als volgt op recente Kamervragen van de Partij voor de Dieren:

“Provincies hebben de taak invulling te geven aan het beleid rondom natuurcompensatie. Essentie daarbij is dat natuurcompensatie niet mag leiden tot nettoverlies aan natuurwaarden, voor wat betreft areaal (omvang), kwaliteit en samenhang, en dat natuurcompensatie tijdig wordt gerealiseerd. … Ik beschik, gelet op de verantwoordelijkheid van de provincies, niet over het overzicht waar uw Kamer om vraagt. Waar sprake is van natuurcompensatie uit hoofde van de ADC-toets, moet deze voor de start van de natuurverstorende activiteit in voldoende mate voldoen aan de Europese eisen.”

De minister van LNV verwijst dus naar de Provincies, maar blijft wel eindverantwoordelijk voor het halen van de Europese doelen.

Naar aanleiding van het bovenstaande, hebben wij daarover de volgende vragen.

Vragen

  1. Wordt de kwaliteit van de natuurcompensatie in de provincie gemonitord? Zo ja, hoe gebeurt dit, door welke onafhankelijke en deskundige bureaus of kennisinstellingen gebeurt dit en op welke momenten gebeurt dit? Zo nee, waarom niet?
  2. Kunt u een overzicht geven van de aparte onderdelen van het Natuurnetwerk in de provincie: hoeveel hectare bos, hoeveel hectare water, agrarisch natuurbeheer, etc.?
  3. Kunt u aangeven:
  4. hoeveel hectare en welk type natuur in het Natuurnetwerk sinds 2013 gecompenseerd moest worden en op welke grondslag dit plaatsvond?
  5. hoeveel van de natuurcompensatie-opgave werkelijk gerealiseerd is?
  6. hoeveel natuurcompensatiemaatregelen in uitvoering zijn dan wel nog moeten worden uitgevoerd?
  7. Kunt u inzichtelijk maken hoeveel geld aan natuurcompensatie sinds 2013 in Fryslân is besteed en hoeveel hiervan ten goede kwam aan de daadwerkelijke ontwikkeling van de natuur?

Indiener

PvdD, Menno Brouwer

D66, Romke de Jong

SP, Hanneke Goede

Datum

27 januari 2021

Wij staan voor: