Schrif­te­lijke vragen afschot duiven


Indiendatum: mrt. 2021

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 42 Reglement van Orde

Gericht aan

Gedeputeerde Fokkinga

Inleidende toelichting

Let op: in verband met de lopende bezwaartermijn verzoeken wij u vóór 1 april a.s. onderstaande vragen te beantwoorden.

Op 5 maart jl. is de ontheffing Wet natuurbescherming voor gebruik persdrukgeweer bij bestrijding verwilderde duif (PF-2020/214423) verleend. In de ontheffing is onder meer te lezen:

“De ontheffing is geldig buiten een regulier jachtveld, indien en voorzover het bedrijfsopstallen en de directe omgeving van deze bedrijfsopstallen binnen de provincie Fryslän betreft waar, door ontlasting, veren en/of nesten van de verwilderde duif, de volksgezondheid of gezondheid van aanwezig vee in het geding kan komen.”

Onze fractie heeft over de verlening van deze ontheffing de volgende vragen.

Vragen

Uit de ontheffing blijkt niet dat er daadwerkelijk sprake is van een risico voor de volksgezondheid of de gezondheid van vee. Eerder lijkt er een commercieel belang te spelen bij het bedrijf dat de ontheffing heeft aangevraagd.

  1. Hoe heeft u gecontroleerd dat het doden van dieren niet enkel plaats gaat vinden vanwege de economische belangen van dit bedrijf?
  2. Welke schade, veroorzaakt door de verwilderde duif, is er geweest in Fryslân in de afgelopen 5 jaar? (plaats, soort, hoogte) en wie heeft deze schade vastgesteld en de hoogte van het bedrag vastgesteld?
  3. Op welke manieren is in de afgelopen 5 jaar de volksgezondheid daadwerkelijk in het geding geweest? (plaats, bedreiging)
  4. Op welke manieren is in de afgelopen 5 jaar de gezondheid van het vee daadwerkelijk in het geding geweest? (plaats, bedreiging)
  5. Waarom wordt er een ontheffing verstrekt voor een periode van maar liefst 4 jaren in plaats van jaarlijks?

De verwilderde duivenpopulaties bestaan uit verwilderde wedstrijdduiven. Dit zijn dieren die bij wedstrijden niet terugkeren.

  1. Vindt u het verantwoord dat deze wedstrijden worden gehouden, ondanks het feit dat van tevoren bekend is dat een deel van de dieren niet terug zal keren? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid te pleiten voor een verbod op deze wedstrijden?
  2. Vindt u het verantwoord de verwilderde dieren – die verwilderd zijn voor het plezier en door toedoen van de mens – te doden? Graag een toelichting.

Indieners

PvdD, Menno Brouwer

GrienLinks, Jochem Knol

SP, Hanneke Goede

Datum

16 maart 2021

Indiendatum: mrt. 2021
Antwoorddatum: 6 apr. 2021

Geachte heer Brouwer, heer Knol en mevrouw Goede,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen op 18 maart 2021, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:

Op 5 maart jl. is de ontheffing Wet natuurbescherming voor gebruik persdrukgeweer bij bestrijding verwilderde duif (PF-2020/214423) verleend. In de ontheffing is onder meer te lezen:

"De ontheffing is geldig buiten een regulier jachtveld, indien en voorzover het bedrijfsopstallen en de directe omgeving van deze bedrijfsopstallen binnen de provincie Fryslân betreft waar, door ontlasting, veren en/of nesten van de verwilderde duif, de volksgezondheid of gezondheid van aanwezig vee in het geding kan komen."

Onze fractie heeft over de verlening van deze ontheffing de volgende vragen.

Uit de ontheffing blijkt niet dat er daadwerkelijk sprake is van een risico voor de volksgezondheid of de gezondheid van vee. Eerder lijkt er een commercieel belang te spelen bij het bedrijf dat de ontheffing heeft aangevraagd.

Vraag 1:
Hoe heeft u gecontroleerd dat het doden van dieren niet enkel plaats gaat vinden vanwege de economische belangen van dit bedrijf?

Antwoord vraag 1:
Het bedrijf waar de ontheffing aan wordt verleend is een professionele ongediertebestrijder. De ontheffing heeft enkel betrekking op het inzetten van een luchtdrukgeweer teneinde de verwilderde duif - een niet wettelijk beschermde diersoort — te bestrijden. Het gebruik van het luchtdrukgeweer met bijbehorende munitie biedt, zeker op korte afstanden, meer veiligheid en minder kans op nevenschade dan een traditioneel geweer.
De ontheffing geldt daarnaast alleen voor locaties waar de aanwezigheid van de verwilderde duif een risico zou kunnen vormen voor de volksgezondheid, voedselveiligheid of de gezondheid van vee.
Juist door de ontheffing te verlenen aan een professionele partij wordt de zorgvuldigheid waarmee de bestrijding plaats dient te vinden gewaarborgd. Dat op deze wijze ook gericht toezicht en handhaving kan plaatsvinden op naleving van de zorgplicht en de voorwaarden die volgen uit de ontheffing draagt daar ook aan bij.
Gelet op het voorgaande is er ons inziens geen reden om aan te nemen dat de bestrijding waarvoor de ontheffing is verleend enkel zal plaatsvinden vanwege economische belangen.

Vraag 2:
Welke schade, veroorzaakt door de verwilderde duif, is er geweest in Fryslân in de afgelopen 5 jaar? (plaats, soort, hoogte) en wie heeft deze schade vastgesteld en de hoogte van het bedrag vastgesteld?

Antwoord vraag 2:
De verwilderde duif is geen (wettelijk) beschermde soort en daarom worden geen (schade)cijfers bijgehouden van deze dieren. Wel heeft de provincie signalen ontvangen vanuit bedrijven dat zij zich zorgen maken over de hygiënerisico's die verwilderde duiven met zich mee brengen.
De werking van de ontheffing is dan ook beperkt tot risicolocaties waar bovendien geen mogelijkheid bestaat om andere, preventieve maatregelen te treffen.
Het voorgaande is conform de Wet natuurbescherming en volgt ook de escalatielijn van de concept nota faunabeleid Fryslân.

Vraag 3:
Op welke manieren is in de afgelopen 5 jaar de volksgezondheid daadwerkelijk in het geding geweest? (plaats, bedreiging)

Antwoord vraag 3:
Wij verwijzen hierbij naar het antwoord op vraag 2. Hierbij benadrukken wij dat geen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing op locaties waar geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, voedselveiligheid of de gezondheid van vee. Juist door deze ontheffing te verlenen kan hierop toezicht worden gehouden en indien nodig handhavend worden opgetreden.

Vraag 4:
Op welke manieren is in de afgelopen 5 jaar de gezondheid van het vee daadwerkelijk in het geding geweest? (plaats, bedreiging)

Antwoord vraag 4:
Wij verwijzen hierbij naar het antwoord op vraag 2. Hierbij benadrukken wij dat geen gebruik zal worden gemaakt van de ontheffing op locaties waar geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid, voedselveiligheid of de gezondheid van vee. Juist door deze ontheffing te verlenen kan hierop toezicht worden gehouden en indien nodig handhavend worden opgetreden.

Vraag 5:
Waarom wordt er een ontheffing verstrekt voor een periode van maar liefst 4 jaren in plaats van jaarlijks?

Antwoord vraag 5:
Deze ongediertebestrijder heeft ook een ontheffing voor het bestrijden van ratten. De looptijd van deze ontheffing is daarmee gelijkgetrokken.
Zoals gebruikelijk is er de mogelijkheid de ontheffing in te trekken indien er tussentijds signalen komen vanuit toezicht en handhaving dat niet conform de vergunningsvoorwaarden wordt gewerkt.

Uw inleiding
De verwilderde duivenpopulaties bestaan uit verwilderde wedstrijdduiven. Dit zijn dieren die bij wedstrijden niet terugkeren.

Vraag 6:
Vindt u het verantwoord dat deze wedstrijden worden gehouden, ondanks het feit dat van tevoren bekend is dat een deel van de dieren niet terug zal keren? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid te pleiten voor een verbod op deze wedstrijden?

Antwoord vraag 6:
Het is momenteel onbekend in welke mate wedstrijdduiven (nog) bijdragen aan de populatie verwilderde duiven. Zowel in het vigerende beleid als in de nog vast te stellen Nota Faunabeleid Fryslân wordt aangegeven dat het voorkomen van verwilderde soorten wenselijk is. Vanuit dat oogpunt is het raadzaam te verkennen of er sprake is van een negatief effect door de wedstrijden op de populatie verwilderde duiven.

Vraag 7:
Vindt u het verantwoord de verwilderde dieren — die verwilderd zijn voor het plezier en door toedoen van de mens — te doden? Graag een toelichting

Antwoord vraag 7:
De ontheffing voor het bestrijden van verwilderde duif is afgegeven omdat de aanwezigheid van de verwilderde duif schade en overlast veroorzaakt op sommige bedrijfslocaties en een risico kan vormen voor de volksgezondheid, voedselveiligheid, dan wel de gezondheid van vee. Gelet op het voorgaande vinden wij het verantwoord om door verlening van de ontheffing en binnen de vigerende wet- en regelgeving overlast schade door verwilderde dieren te voorkomen.